Vedtekter

Vedtekter
Revidert 3. mars 2023

§1 Foreningens navn
Foreningens navn er Vindfangerbukta Båtforening som ble bestemt på stiftelsesdagen 26. april 1953.

§2 Formål
Vindfangerbukta Båtforening er en sammenslutning av båtinteresserte med det hovedmål å legge forholdene til rette for medlemmenes maritime aktiviteter og interesser.

§3 Medlemskap
Som medlem av Vindfangerbukta Båtforening kan opptas enhver båtinteressert. Godkjent medlem må ha betalt kontingenten innen 31. desember siste forløpende kalenderår. Seniormedlemskap gjelder fra det året man fyller 67 år, eller er dokumetert ufør. Juniormedlemskap gjelder til og med det året man fyller 18 år. Juniormedlemskap gir ikke stemmerett, men full opptjening av ansiennitet. Senior- og junior medlemmer betaler halv medlemskontingent. 
Medlemskap = én stemme. Alle innen samme husstand har tilgang til foreningens aktiviteter.
Opparbeidet ansiennitet og tildelt båtplass gjelder for den personen som medlemskapet er registrert på. Eventuell overføring til andre familiemedlemmer krever skriftlig søknad og godkjennelse av styret. Ansiennitet kan kun overføres mellom ektefeller eller samboere. Ingen husstand kan tildeles mer enn én båtplass i Vindfangerbukta Båtforenings havner. Jolleplass er unntatt fra denne bestemmelsen.
Enhver som ikke innordner seg foreningens vedtekter og reglement kan styret ekskludere fra foreningen.

§4 Valg
Foreningen ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, tre styremedlemmer og to vararepresentanter. Styrets leder velges for ett år av gangen. Styrets seks medlemmer velges for to år, mens vararepresentantene velges for ett år. Styret konstituerer seg selv.
Årsmøtet velger to revisorer og en valgkomité på tre medlemmer. Etter innstilling fra valgkomitéen velger årsmøtet åtte medlemmer til en arrangementskomité hvor fire medlemmer er på valg hvert år. Ett av styrets medlemmer er dessuten fast medlem og rapporterer mellom styre og arrangementskomite. Arrangementskomiteen velger sin leder på sitt første møte etter årsmøtet. 
Ethvert medlem av foreningen plikter å motta tillitsverv, men kan frasi seg valg i like lang tid som det har stått i ett verv.

§5 Styret
Styret skal lede og organisere foreningen i samsvar med vedtektene samt ivareta foreningens eiendom og økonomi. Styret har ansvar for å utarbeide et reglement for driften av foreningen. Styret innkalles til møte av styrets leder eller når minst tre av de andre styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer og styrets leder er til stede på møtet.
Styrets leder og ett styremedlem har signaturrett for Vindfangebukta Båtforening.

§6 Ansatte og/eller innleide ressurser
Styret organiserer driften slik det til enhver tid er mest hensiktsmessig for å nå foreningens mål og imøtekomme myndighetenes krav til forsvarlig drift. Ressurser hentes fra styret, medlemmene, ansatte eller innleide. Enhver ressurs skal arbeide etter instruks utarbeidet av styret.

§7 Dugnad
Medlemmene plikter å delta i pålagt dugnad.

§8 Årsmøte
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 30. april og innkalles med 14 dagers varsel. Innkallingen sendes registrerte e-postadresser og suppleres med SMS til registrerte mobiltelefonnummer. Innkallingen med dokumenter legges ut på vår hjemmeside senest 14. dager før årsmøtet. Ønskes innkallingen eller referatet tilsendt pr post kontaktes styret, enten på telefon, mail eller vår hjemmeside.

Årsmøtet behandler:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Fastsettelse av avgifter
5. Fastsettelse av kontingent
6. Budsjett
7. Valg i henhold til vedtektenes §4
8. Innkomne forslag

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret innen 15. januar i årsmøteåret.
Ekstraordinært årsmøte innkalles med sju dagers varsel når 1/3 av medlemmene eller styret krever det. Sakslisten skal følge innkallingen.

§9 Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer må være forelagt medlemmene skriftlig minst 14 dager før årsmøtet. For gyldig vedtak kreves det 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene.

§10 Æresmedlemskap
Æresmedlemskap utnevnes av et enstemmig styre etter skriftlig forslag fra minst tre medlemmer eller styremedlemmer. I grunnlaget for en utnevnelse skal medlemstid og stor personlig innsats for foreningen vektlegges. Æresmedlemmer utnevnes for livstid. Æresmedlemmene er fra dato for utnevnelsen fritatt for å betale medlemskontingent. Kunngjøring om utnevnelsen skal skje på ordinært årsmøte og refereres i årsmøteprotokollen. Som bekreftelse for utnevnelsen får æresmedlemmet et bevis underskrevet av styrets leder og sekretær, samt foreningens merke i gull.

§11 Oppløsning
En beslutning om oppløsning av foreningen kan fattes av et årsmøte, og krever et vedtak tatt av 2/3 av foreningens samlede medlemstall. Årsmøtet beslutter hvordan foreningens opparbeidede kapital skal disponeres.