Reglement

Reglement for Vindfangerbukta Båtforening revidert 12.02.2018

§ 1 Reglementets virkeområde
Reglementet gjelder bryggeanlegget, båtene, båtbruken, opplagsplassene (Spuntveggen, Ankiplassen, Trafoplassen og ved Ruffen), alle bygg og parkeringsområdene underlagt Vindfangerbukta Båtforening.
Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i reglementet, etterleve dette og etterkomme anvisninger og pålegg som gis av styret eller havnesjefen.
Eventuell tvil om reglementets forståelse, forslag til endringer eller klager vedrørende forhold som omfattes av reglementet, fremlegges for VBs styre.

§ 2 Tildeling og disponering av båtplass
Søker må være medlem av VB.
Tildeling av båtplasser skjer etter medlemsansiennitet i VB. Ledige båtplasser legges ut på vår hjemmeside. Det må søkes på nytt hver gang ledige plasser legges ut.
Medlemmer som har fast båtplass, beholder retten til båtplass når båtplassavgift og medlemskontingent er betalt innen forfallsdato.
Medlem som ikke benytter tildelt båtplass i løpet av to påfølgende år, mister leieretten til plassen og innskuddet tilbakebetales når leieretten er videresolgt og ny leietaker har innbetalt innskuddet. Ansienniteten beholdes, såfremt medlemskap opprettholdes.
Dersom medlemskapet opphører, markeres medlemmet som «sluttet» i medlemsregisteret, og opparbeidet ansiennitet slettes. Ved eventuell ny innmelding vil medlemmet få nytt medlemsnummer og starte uten opparbeidet ansiennitet. Tvist om beregning av ansiennitet avgjøres av styret.
Søknadsfrist for låneplass sommer er 1. mars. Plassene tildeles for én sesong, og gir ingen fortrinnsrett ved senere tildeling.
Reguleringsplanen spesifiserer maksimal lengde på båter i reguleringsområde S17 (ytre havn Husvik) til 45 fot. Ut fra dette settes maks tillatt båtlengde i Vindfangerbukta Båtforening sine havner til 14,0 meter LOA.
Bytte av båt skal på forhånd forelegges og godkjennes skriftlig av havnesjefen. Skjema ligger på hjemmesiden.

§ 3 Overdragelse av båtplass
Båtplasser administrert av VB er ikke omsettelige. Hvis en båteier på grunn av sykdom, høy alder eller andre forhold ønsker det, kan båtplassen etter søknad overføres til ektefelle/samboer eller barn. Ved dødsfall kan ektefelle/samboer eller barn søke om å overta plassen.
Overdragelse på annen måte er ikke tillatt.
Panthavere eller lignende anses ikke som eier eller deleier etter denne bestemmelsen.

§ 4 Registrering og plassbytte
Alle båter som er tildelt båtplass i havnen skal være registrert på båtplassleiers navn. Registreringsnummeret skal være oppdatert og plassert lett synlig.
Når en båt som ligger på fast plass eies av flere (sameie), skal den av eierne som er tildelt plassen også være den som båten er registrert og forsikret på. Vedkommende kalles hovedeier. Eierforholdet skal kunne dokumenteres. Båtplassleier kan ikke fremleie eller legge annen båt på båtplassen enn den som medlemmet har lagt inn i medlemsregisteret. Dersom dette skjer, kan båten etter skriftlig varsel flyttes eller tas på land for båtplassleiers regning og risiko.
Plassbytte kan ikke finne sted uten havnesjefens tillatelse. Midlertidig ledige plasser disponeres av VB til låneplasser eller gjesteplasser.

§ 5 Opplag
Båter i vinteropplag på land skal fjernes før 15. mai. Etter denne dato vil båt og opplagsutstyr kunne fjernes av privat aktør for båteiers regning og risiko uten ytterligere varsel. Båten utleveres når kostnader med opptak, transport og nytt opplag er dekket.
Alle vinterplasser på land eller vann anvises av havnesjefen eller den styret bemyndiger. Medlemmer av VB har fortrinnsrett ved opplag og bruk av slipp.
Det er ikke tillatt å bruke presenning eller annen tildekking på en slik måte at det øker båtens belastning på bryggeanlegget.
Opplagsmateriell skal fjernes straks etter at båt er sjøsatt.
Opplagsplassene er P-plasser i tiden 15. mai til 20. september. I denne perioden er det ikke tillatt å hensette båter, tilhengere eller opplagsutstyr

§ 6 Plassdisponering
VB kan disponere båtplassene slik at havnen utnyttes best mulig. Sosiale eller helsemessige forhold, eller andre vektige grunner, kan medføre omrokering av båtplasser. Båteiere som ikke utnytter båtplassbredden i to påfølgende år kan bli flyttet til annen tilpasset plass

§ 7 Fortøyning og fendring
Båten skal fortøyes forsvarlig og fendres slik at ikke brygge eller nabobåter påføres skade, eller at båten er til hinder for fri ferdsel i båthavnen. I ytre havn (Husvik) skal båtene fortøyes med baugen inn mot bryggen. Dette for å redusere belastning, skader og slitasje på bryggene.
Det skal brukes fendere og fortøyning som er dimensjonert for båtstørrelsen. Til fortøyninger anbefales det at det benyttes treslått synketau dimensjonert til båtens vekt og størrelse forsynt med gummidempere av typen Forsheda med tre runder.
Ettersyn, vedlikehold og fornyelse av båtens fortøyninger er båteiers ansvar. Båteier er også ansvarlig for at båtplassen holdes i orden og at skjell og groe fjernes årlig. Bryggene skal ikke brukes som lagringsplass. Feil og mangler i havnen rapporteres til havnesjefen. Bøyer og moringer er VBs ansvar.
På flytebrygger med utriggere skal båten ha minimum fire fortøyningstau med gummidempere. Det anbefales det at det benyttes 4 brest og spring med gummidempere på flytebryggene for alle båter større enn 23 fot.

§ 8 Landstrøm
Max uttak 500W pr båt.
Landstrømskabler skal sikres på en slik måte at de ikke hindrer fri ferdsel eller kan falle i vannet. Kabelen skal være ubeskadiget og av type godkjent for utendørs bruk. Når kabelen ikke er tilkoblet båten, skal den være frakoblet strømuttaket. Tilkobling av landstrømskabel utløser automatisk fakturering for gjeldene sesong. Landstrøm kan kobles til båten for forefallende arbeid så lenge båteier er om bord, uten at fakturering utløses.
Det er ikke tillatt å lade el-båter i VB sine havner. Styret kan etter søknad innvilge unntak fra regelen. Eventuelle kostnader knyttet til etablering av lademuligheter vil belastes båtplassleier.

§ 9 Ferdsel
All ferdsel på bryggene skjer på eget ansvar.
All ferdsel med båt i havneområdet skal skje i henhold til sjøveisreglene. Uvettig eller farlig/hensynsløs ferdsel i havnen eller på havnens landområde, kan medføre tap av båtplass og medlemskap.
Høyeste tillatte fart i havneområdet er 3 knop.

§ 10 Miljø i havnen
Vindfangerbukta er en ”stille havn”. Det skal tas hensyn på en slik måte at et godt miljø opprettholdes i og omkring havnen.
Unødig motorlarm, tomgangskjøring med båt og bil, samt støy fra løpende rigg eller elektronisk «måkejager» skal ikke forekomme.
Mangelfullt ettersyn, dårlig vedlikehold, fare for at båten kan synke og påføre brygger eller nabobåter skade, samt skjemmende båter, ansees som brudd på reglementet og kan 15 dager etter skriftlig varsel fra styret fjernes fra båtplassen for båteiers regning og risiko. Båtplassen disponeres deretter av styret inntil den etter to år inndras og tildeles til person på ventelisten.

§ 11 Avfall, forurensning og opplag
Tømming av septik, oljeholdig lensevann eller annen forurensning i havnen er strengt forbudt. Oppsatte avfallsstativ og søppelcontainere skal kun benyttes til restavfall fra båt.
Spillolje, filter, bensin, diesel og batterier deponeres i VBs miljøstasjon. Annet miljøfarlig avfall leveres av båteier via offentlige mottaksordninger. Det skal benyttes oppsamlingsutstyr ved sliping av bunnstoff slik at forurensing til grunn eller sjø ikke skjer.
Fiskeutstyr, båtutstyr, eller lignende må ikke etterlates i båthavnen. Dette fjernes uten forvarsel.
Opplagsplasser skal ryddes for alt avfall i form av skjell, groe og lignende umiddelbart etter opptak. VB har mulighet til å sende båteier ekstraregninger ved brudd på denne regelen.

§ 12 Parkering
Biler skal settes på parkeringsplasser som er regulert til formålet. Medlemmer som har bomåpner skal parkere på bomregulerte plasser. Veiene i havneområdet skal til enhver tid holdes åpne for fri ferdsel.
Korttidsparkering (3 dager) av tilhengere kan skje på Ankiplassen, se eget skilt.

§ 13 Forsikring
Enhver båteier som leier brygge- eller opplagsplass i båthavnen, skal minimum ha ansvarsforsikret sin båt.

§ 14 Overholdelse av reglement
Reglementet er et ”levende” dokument og medlemmene plikter å holde seg orientert om de til enhver tid gjeldende vedtekter og reglement, se VB sin hjemmeside.
Båteier er også ansvarlig for at andre brukere av båten retter seg etter reglementet. Båteiere og alle som ferdes i båthavnen må rette seg etter anvisninger fra havnesjefen og vaktmannskaper.

§ 15 Dugnad og vakthold
Medlemmer av VB plikter å delta på dugnader de blir innkalt til. Medlemmer som disponerer båtplass i VB plikter å delta på vår vaktordning. De som selv ikke kan utføre tildelt vakt plikter selv å skaffe vikar. Alder på vaktmannskap er 18 t.o.m. 74 år.

§ 16 Sanksjoner
Alvorlig eller gjentatte overtredelse av gjeldende reglement kan medføre tap av båtplass og medlemskap.
Det vil kreves gebyr for uteblivelse uten gyldig grunn fra pålagt vakthold, forsøpling, feil i kildesortering av miljøavfall etc. Oversikt over utstedte gebyrer tas inn i Årsberetningen.
En båteier som påfører havneanlegget skade som skyldes uaktsomhet, vil bli holdt økonomisk ansvarlig. Manglende betaling vil medføre tap av båtplass, og kostnaden vil da bli fratrukket innskuddet.

§ 17 Informasjonsplikt
Endring av adresse, e-post og telefon skal oppdateres ved bruk av endringsskjema på vår hjemmeside.
Det samme gjelder også etter godkjent skifte av båt, der registreringsnummer, forsikringsselskap, båttype, lengde, bredde og vekt skal oppdateres.

§ 18 Regulering av innskudd
Når et medlem tildeles leierett til plass i havna, må det betales et innskudd. Innskuddets størrelse bestemmes av båtplassens bredde, justert for prisstigning etter norsk konsumprisindeks (beregnet ved SSBs siste tilgjengelige statistikk).

§ 19 Oppsigelse av båtplass
Et medlem kan når som helst si opp sin leierett til fast båtplass i VB. Så snart plassen er tildelt nytt medlem og nytt medlem har innbetalt sitt innskudd i sin helhet, vil tidligere eier få tilbakebetalt sitt opprinnelige innbetalte innskudd, justert for prisstigning etter norsk konsumprisindeks (beregnet ved SSBs siste tilgjengelige statistikk).
Innskudd innbetalt til Frogn Kommune tilbakebetales av Frogn Kommune. Innskudd innbetalt til VB tilbakebetales av VB. Medlemmer som ikke har betalt innskudd ved tildeling av fast båtplass vil ikke få utbetalt slikt innskudd ved oppsigelse av leierett.

§ 20 Æresmedlemmers goder
Æresmedlem av Vindfangerbukta Båtforening har følgende goder:
• Fri medlemskontingent
• Fri egenandel på årsfesten
• Fri havneleie
• Fritt opplag
• Fritak fra 2-årsregelen for ikke benyttet båtplass
• Fri tilgang til Ruffen så sant det ikke er opptatt til annet arrangement